Proč knihu koupit?

Co kniha nabízí? V čem je originální? Jakých témat se dotýká? A koho může zaujmout?

Seberozvoj

Kniha je psána částečně interaktivně, což maximalizuje seberozvoj čtenáře. Jednotlivé texty v sobě obsahují nejenom příklady a metafory, ale autor kolikrát odkazuje na videa na Youtube, která slouží pro lepší demonstraci daného konceptu a předkládá příklady, díky kterým si každý čtenář může individuálně sám otestovat, nakolik danému jevu podléhá a jak moc jej ovlivňuje. Některé texty také nabízí tipy, jak se negativním projevům daných konstruktů bránit, i jak nepodléhat daným zkreslením a naučit se “zapínat mozek” tehdy, kdy je to vhodné.

Podnětnost

Celá monografie je psána tak, aby ve čtenáři podněcovala bádání nad podstatnou zkoumaných fenoménů a jejich potenciálními dopady na jedince i společnost. Autor mnohdy nepředkládá informace jako nevyvratitelná fakta, ale vede polemiku nad aktuálními vědeckými poznatky. Čtenáře dále podněcuje provokativními otázkami k zamyšlení a přemýšlení, i svými vlastními postřehy, hodnoceními a názory. Jednotlivé kapitoly v některých částech tak připomínají spíše eseje. Hloubavý čtenář si proto v podstatě v každé kapitole přijde na své.

Aktuálnost

V textech se objevují paralely s aktuálním děním, neboť mnohé popisované fenomény mají potenciál pozitivně i negativně ovlivňovat nejenom život jedince, ale i demokracii a celou společnost. Kniha rozebírá například šmejdy a jejich techniky, lidskou tendenci poslouchat autority i tehdy, když jejich příkazy jsou nemorální,  skutečnost, že pro většinu lidí je určitá míra podvádění a nečestného chování přijatelná, i postupnou radikalizaci společenských a politických diskuzí. Tyto celospolečenské přesahy se vyskytují ve většině kapitol.

Atraktivita

Kniha pokrývá témata z oblasti sociální, kognitivní a obecné psychologie i příbuzných oborů na pomezí sociologie nebo neurověd. Tato převážně psychologická témata jsou přirozeně pro většinu lidí atraktivní, neboť s psychologickými konstrukty se setkává dennodenně každý člověk. Některé eseje se zabývají vzácnými a mnohdy až bizarními psychologickými jevy, jiné zkoumají iluze a biasy, kterým podléhá při myšlení, rozhodování a chování náš mozek, další zkoumají interakci jedince se společností a skupinovou dynamiku.

Odbornost

Na 154 stranách autor představuje 13 samostatných prací, které dohromady vychází z více než 367 relevantních a převážně cizojazyčných odborných publikací. V každém tématu jde autor do hloubky, popisuje nejenom tradiční poznatky, ale i výsledky nejnovějších výzkumů a nahlíží na získané vědomosti kritickým akademickým okem. Na veškerou bibliografii adekvátně odkazuje, takže si každý může dohledat o předkládaných konstruktech více informací. I díky tomu je kniha vhodná pro odborníky a studenty z oblasti psychologie a souvisejících disciplín.

Srozumitelnost

Kniha, ačkoliv je založena na odborné edukaci autora, je psána přirozeným, lehkým a čtivým jazykem s dostatkem příkladů a vysvětlení. Autor zvolil atraktivní populárně-naučný styl, který v sobě v přijatelné míře skloubí důraz na fakta a přesnost a srozumitelnost a jasnost předávaných informací. Předkládané texty tak pochopí i člověk bez jakékoli předchozí zkušenosti s psychologií, vědou a odbornou terminologií. Publikace je proto vhodná také pro širokou laickou veřejnost, která má zájem o psychologii a její výzkumná témata.

Recenze

Co o knize napsali odborníci a recenzenti?

Články přinášejí některé zajímavé výsledky, které byly dosaženy zejména na poli sociální a kognitivní psychologie našimi, ale především zahraničními badateli. Autor vybral ze zmíněné problematiky zejména témata, která se týkají myšlení, vnímání, prožívání a chování včetně popisu relevantních metod a experimentů. Podává je jazykem, který je korektní, čtenářsky přitažlivý a srozumitelný širší veřejnosti. Je třeba říci, že jde o dílo seriózní, doložené prameny a bibliografickými citacemi a docela svižně napsané.

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Kniha zahrnuje celou řadu témat, která na první pohled těžko sjednotit, zastřešit společným titulem. Pozornému čtenáři však neujde, že všechny stati spojuje chování jedinců či skupin ve společnosti, problematika a úskalí tohoto chování, často i nebezpečnost pro konatele, skupinu, nebo i celou společnost. Autor pobízí čtenáře k zamyšlení se nad lidským chováním a upozorňuje na jeho možná rizika.

PhDr. Tomáš Čermák

Ředitel Akademického nakladatelství CERM, Brno

Ukázky z knihy

  • Strana 6 (Obsah)
  • Strana 29
  • Strana 73
  • Strana 101
  • Strana 111

Forerův efekt: Proč jsme ochotni zaplatit podvodníkům?

Poslušnost vůči autoritě: Proč lidé zabíjejí na rozkaz?

Luciferův efekt: Proč se z dobrých lidí stávají lidé zlí?

Atribuce aneb jakými brýlemi nahlížíme na svět

Akinetopsie: Jaké to je nevidět pohyb?

Iluze transparentnosti a spotlight efekt: Proč se často stresujeme zbytečně?

Dunning-Krugerův efekt: Proč hlupák zůstává hlupákem

Když si psycholog počíná neeticky

Myšlení rychlé a pomalé: Aneb o lidské iracionalitě

Altruismus: Proč si pomáháme?

Skupinová polarizace: Proč se společnost radikalizuje?

Teorie kvantového vědomí aneb o tom, jak vědci (ne)potvrdili duši

O lidském podvádění a nečestném chování

O autorovi

David Lacko

Narodil jsem se v roce 1993 v Opavě, o dvacet let později jsem se přestěhoval za studiem do Brna. Atmosféra jižní Moravy mne pohltila natolik, že jsem zde zůstal. Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde momentálně studuji doktorský program v oboru obecná psychologie a vyučuji předměty týkající se metodologie a statistiky. Ve svém výzkumu se zaměřuji především na kombinaci kognitivní, sociální a interkulturní psychologie. Mimo psychologii mne vždy lákala také filosofie a tvůrčí psaní, proto jsem v roce 2014 založil web K zamyšlení, na kterém jsem publikoval přibližně 35 populárně-naučných, politologických a filozofických článků.

Kde knihu koupit?

Kniha lze zakoupit také ve většině českých a slovenských knižních distribucích, kde se však ceny mohou mírně lišit (pro vyhledávání lze použít např. server heureka.cz, příp. heureka.sk)

Doporučená cena 200 Kč

bez DPH